Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Digitalizacji

Digitalizacja to proces przekształcania znalezisk archeologicznych na formaty cyfrowe. Wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak fotografia, fotogrametria, skanowanie laserowe i wizualizacje 3D, głównie w celu standaryzacji i odkrywaniu nowych metod prezentacji danych w archeologii. Digitalizacja umożliwia katalogowanie i wykorzystywanie coraz większej ilości informacji, a dzięki temu prowadzenie dokładniejszych badań nad artefaktami i stanowiskami archeologicznymi.

mgr Bolesław Zych (Lider Zespołu)

Jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu lotniczego i naziemnego skaningu laserowego Akademii Górniczo Hutniczej/AGH. Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na aplikacji i rozwijaniu nieinwazyjnych metod dokumentacyjnych w badaniach archeologicznych opartych na fotogrametrii bliskiego i dalekiego zasięgu, skaningu laserowego 3D, przetwarzaniu i analizie danych przestrzennych LiDAR oraz ich publikacji cyfrowej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również stosowanie i rozwijanie metod opartych na przekształceniu obrazowania powierzchni (RTI, VRTI) zniszczonych powierzchni obiektów zabytkowych w celach interpretacyjnych. Doświadczenie zdobywał w projektach naukowych i komercyjnych w Polsce, Gwatemali, Niemczech i USA. Współautor publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących digitalizacji stanowisk i obiektów archeologicznych. 

mgr Jakub Śliwa (Lider Zespołu)

Mgr Jakub Śliwa. Absolwent orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz fotografii w PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi. Fotograf z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dokumentacji prac konserwatorskich, fotografii obiektów muzealnych. Uczestniczy w pracach wielu misji archeologicznych na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Ameryce. Autor oraz współautor publikacji albumowych i naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Wykładowca Collegium da Vinci w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się nowoczesne nieinwazyjne metody digitalizacji i analizy obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych, m.in RTI (Reflectance Transformation Imaging), fotogrametria bliskiego zasięgu, modelowanie 3D. 

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

Od 1995 roku pracuje w Zakładzie Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce młodszego okresu przedrzymskiego, rzymskiego i okresu wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum. Ważnym tematem jej badań są zagadnienia zróżnicowania regionalnego i chronologicznego ceramiki wytwarzanej przez ludność kultury przeworskiej. Istotną część działalności stanowią badania wykopaliskowe prowadzone na osadach i cmentarzyskach kultury przeworskiej w zachodniej Małopolsce i w polskich Karpatach (m.in. Jakuszowice, woj. świętokrzyskie; Pakoszówka i Prusiek, woj. podkarpackie) oraz studia nad osadnictwem tej jednostki. Inny nurt działalności badawczej dotyczy relacji między mieszkańcami barbarzyńskiej Europy a Imperium Romanum. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Tabula Imperii Romani (TIR-FOR), bierze udział w pracach mających na celu digitalizację wszystkich tomów Tabula Imperii Romani, redaguje serię wydawniczą Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen. Poza tym podejmuje problematykę zróżnicowania obrządku pogrzebowego ludności kultury przeworskiej. Ostatnio jej zainteresowania koncentrują się głównie na przemianach osadniczych i gospodarczych zachodzących w barbarzyńskiej Europie w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w polsko-duńskim projekcie badawczym  Polish-Danish research project Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Archaeological Network Denmark-Poland 2005-2008, projekcie Sackrau pod auspicjami Römisch-Germanisches Zentralmuseum w Moguncji, mającym na celu opracowanie monografii trzech pochówków "książęcych" datowanych na III wiek n.e. odkrytych we Wrocławiu-Zakrzowie. Obecnie jest członkiem  międzynarodowego zespołu opracowującym monografię pochówku "książęcego" odkrytego w  miejscowości Poprad-Matejovce (Słowacja).

Uczestniczyła w sześciu projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym w dwóch projektach poświęconych opracowaniu monografii cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie. Była także kierownikiem (2008-2009) projektu badawczego dotyczącego opracowania materiałów z cmentarzyska tej kultury w Żabieńcu, woj. śląskie. Obecnie jest wykonawczynią projektu badawczego Zmiany kulturowe w środowisku wyżyn lessowych. Osadnictwo, gospodarka i społeczeństwo od neolitu do średniowiecza na stanowisku nr. 3 w Miechowie. Wchodziła w skład komitetu sterującego (2015-2017) międzynarodowego projektu  badawczego Migration Period between Odra and Vistula (kierownik projektu prof. dr hab. A. Bursche). Autorka ponad 120 publikacji, w tym trzech książek, redaktor sześciu książek. Uczestnictwo w ponad 50 konferencjach naukowych; organizacja trzech międzynarodowych konferencji naukowych.

>>> więcej

Dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ

Dr hab. Radosław Palonka, profesor uczelni, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny UJ oraz Research Associate w Crow Canyon Research Institute, Cortez, Colorado (USA). Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, The Tokyo Foundation oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Od ponad dwudziestu lat uczestniczy i prowadzi badania archeologiczno-antropologiczne w Europie oraz kultur tubylczych Ameryki Północnej, m.in. w Cahokia Mounds, Illinois (pod patronatem UNESCO) oraz w Kolorado w Stanach Zjednoczonych. W badaniach archeologicznych stosuje i rozwija szerokie spektrum działań naukowych stosujących najnowocześniejsze metody i technologie skierowane na digitalizację i konserwację dziedzictwa kulturowego (m.in. skaning laserowy 3D z ziemi i powietrza/LiDAR, Geograficzny System Informacji/GIS, fotogrametrię i zaawansowane techniki fotografii cyfrowej, udoskonalanie metod analizy danych cyfrowych dziedzictwa kulturowego). Działania te obejmują także popularyzację badań naukowych i ich wyników wśród społeczeństwa, m.in.: https://digitalsouthwest.pl oraz https://e-sandcanyon.org dotyczy to badań w USA, ale także zabytków europejskiego średniowiecza i czasów nowożytnych.

mgr Michał Mazur

Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz asystent w Zakładzie Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach struktur osadniczych (m.in. geografia osadnicza, preferencje siedliskowe, dynamika zmian osadniczych w mikro- i makroregionach) w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowej części ziem polskich. Osobnym polem działalności są studia nad relacją człowiek a środowisko naturalne oraz doborem odpowiadających mu strategii gospodarczych. Szczególnym aspektem w tych badaniach są zagadnienia związane z pozyskiwaniem soli przy wykorzystaniu słonych źródeł (warzelnictwo), ewolucją technologii produkcji solowarskiej i powiązanie tych kwestii z ogólnym rozwojem gospodarki jako całości przez społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Co jest też przedmiotem przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Znajduje to też odzwierciedlenie w realizowanych projektach badawczych, jak na przykład w zakończonym ostatnio grancie „The Past Societies: Polish Lands from the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages”. Uczestnik i organizator ekspedycji archeologicznych w kraju i za granicą (między innymi Ukraina, Niemcy). Opiekun zbiorów archeologicznych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Projektu Mare Nostrum bierze udział w pracach Zespołu ds. Digitalizacji. 

>>> więcej