Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Archeometrii

Archeometria to interdyscyplinarne pole badawcze, którego specyfika polega na wykorzystaniu teorii, metod i narzędzi nauk ścisłych, w tym chemii, fizyki, biologii czy geologii, w celu badania różnych aspektów życia przeszłych społeczności. W kombinacji z teoriami i metodami tradycyjnej archeologii, skupionej na kontekstualnej analizie zabytków, pozwala nam poszerzać rozumienie przeszłości. Archeometria stosuje różne rodzaje badań materiałowych i biochemicznych nad artefaktami, technologiami, środowiskiem oraz samym człowiekiem, odkrywając ich wzajemne skomplikowane związki i zależności. W szerszej perspektywie umożliwia włączenie rezultatów tych badań do studiów nad historią ludzkich społeczności, kultur i cywilizacji.

Dr Ewelina Miśta-Jakubowska (Lider Zespołu)

Archeometra, ukończyła chemię i archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskała w Narodowym Centrum Badań Jądrowych gdzie od 2013 roku rozwija zagadnienia związane z aplikacją technik fizycznych w archeologii. Obecnie zatrudniona jest jako Kierownik Laboratorium Archeometrii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej macierzystym miejscem pracy pozostaje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, w którym zajmuje się rozwojem technik obrazowania, w tym neutronowych. Od 2015 roku uczestniczy w pracach Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym (E-RIHS.pl: www.e-rihs.pl) Jest wykładowcą rezydentem na Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia na temat wykorzystania metod instrumentalnych z zakresu inżynierii materiałowej w archeologii. Obszarem jej zainteresowań naukowych jest zastosowanie i rozwijanie technik badań materiałowych w archeologii z podejściem problemowym do zagadnienia. Osobiście jej badania skupiają się wokół okresu wczesnego średniowiecza oraz zagadnień związanych z gospodarowaniem kruszcami. Obecnie jest zaangażowana w prace dotyczące archeologii kruszcowej obszaru obecnego Górnego Śląska.

>>> więcej

Dr hab. M. Nowak, prof. UJ

Studiował w latach 1982-1988 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1992. Od 1993 zatrudniony w Instytucie Archeologii UJ. W roku 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie monografii, pt. „Drugi etap neolityzacji ziem polskich”. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej problematyki neolitu i eneolitu kontynentu europejskiego, wraz z basenem Morza Śródziemnego. W ostatnich latach działalność badawcza dotyczy przede wszystkim procesów neolityzacji strefy wschodniośródziemnomorskiej, strefy bałkańskiej i Europy środkowej, a także dalszych trajektorii rozwojowych społeczności wczesnorolniczych na tych obszarach. Przedmiotem aktywności jest także opracowanie materiałów neolitycznych i eneolitycznych kultur pochodzenia śródziemnomorskiego zachodniej Małopolski, jak również studia nad inwentarzami krzemiennymi epok kamienia i brązu w południowej Jordanii. Realizowane projekty dotyczą w dużym stopniu paleoekonomii, chronologii absolutnej, kontekstów paleośrodowiskowych i identyfikacji surowcowych. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie badań nad neolitem preceramicznym w południowej Jordanii.

>>> więcej

Dr Piotr Kołodziejczyk

Ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jego praca magisterska nosiła tytuł "Import wyrobów ceramicznych kultury Nagada na stanowiskach północnoegipskich". W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Rola Delty Nilu w kształtowaniu się państwa egipskiego". W latach 2000-2016 był członkiem Polskiej Misji Archeologicznej we Wschodniej Delcie Nilu, która prowadzi wykopaliska w Tell el-Farcha. Brał również udział w badaniach geofizycznych na stanowiskach egipskich, takich jak Abydos, Tell el-Fara'in-Buto, Deir el-Bersha i Tell el-Daba. Uczestniczył także w wielu wykopaliskach w Polsce, na Ukrainie (Ryżanówka) i na Cyprze (Nea Paphos).

>>> więcej

Dr Michał Wasilewski

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Nowego Świata, geoarcheolog, alpinista. Ukończył geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej i archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół możliwości zastosowania badawczych metod nauk o Ziemi w archeologii. W szczególności poświęca uwagę zagadnieniom sedymentologii środowiskowej, tafonomii oraz mineralogiczno-petrograficznym analizom surowcowym. Odbył staże badawcze i szkolenia w Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM), na Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen-Nürnberg, Niemcy), na Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, Rumunia), Egyptian Supreme Council of Antiquities SCA (Kair, Egipt), Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (Bogota, Kolumbia). Zajmuje się również zagadnieniami zasiedlenia i wczesnych faz rozwoju kultur Nowego Świata oraz prehistorią Ameryki Południowej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z pogranicza geologii i archeologii. Ma ponadto w swoim dorobku trzy publikacje książkowe. Uczestniczył w licznych ekspedycjach naukowych i sportowych w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Jest członkiem Society for Archaeological Sciences (SAS), Society for American Archaeology (SAA) oraz Klubu Wysokogórskiego Kraków (KW). Angażuje się również w działalność popularyzującą naukę.

>>> więcej

mgr Karol Dzięgielewski

Karol Dzięgielewski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w archeologii Europy Środkowej I tysiąclecia p.n.e., z naciskiem na transformacje i interakcje kulturowymi w okresie wczesnej epoki żelaza oraz mechanizmy zmian kulturowych, w tym wpływ zmian klimatycznych. Od 2005 roku jest badaczem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił rolę głównego wykonawcy w kilku grantach, m.in. w projekcie „The Past Societies: Polish Lands from the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages”. Obecnie pracuje nad kilkoma tematami badawczymi, w tym związanymi z gospodarką i dynamiką osadniczą w zachodniej Małopolsce w okresie od epoki brązu do wczesnej epoki żelaza, transformacjami kulturowymi na Pomorzu we wczesnej epoce żelaza, oraz problematyką skarbów wyrobów metalowych. Od 2018 roku uczestniczy w projektach interdyscyplinarnych, głównie z AGH w Krakowie, skoncentrowanych na archeometrii artefaktów metalowych z terenu Polski. Ostatnio zaangażowany jest także w międzynarodowe projekty archeometryczne, wykorzystujące między innymi analizy izotopów ołowiu i cyny. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów oraz Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej. 

>>> więcej

Dr Małgorzata Kajzer

Dr Małgorzata Kajzer jest obecnie kierownikiem projektu Narodowego Centrum Nauki Sonatina realizowanym w Ośrodku Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Projekt ten obejmuje studia nad hellenistyczną i wczesnorzymską ceramiką typu „fine” i „semi-fine” z Nea Pafos i Kurion na Cyprze. W 2020 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Historycznym UJ na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Produkcja i dystrybucja hellenistyczno-rzymskich lampek oliwnych we wschodnim Basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z rejonu Nea Pafos na Cyprze”. Swoim projektom nadaje multidyscyplinarny charakter, współpracując z laboratoriami w Grecji i na Cyprze. Jej zainteresowania badawcze, poza archeologią wschodniej części Basenu M. Śródziemnego, obejmują zastosowanie metod laboratoryjnych w studiach nad kulturą materialną, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki i analizy petrograficznej. Istotnym aspektem są próby odtwarzania technologii stosowanych w starożytności oraz organizacji produkcji i dystrybucji ceramiki. Ma na koncie udział w licznych projektach badawczych na Cyprze, Delos, w Turcji, Jordanii, Libanie i Egipcie.

Mgr Jakub Skłucki

Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2021 roku asystent w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia. Stypendysta m.in. fundacji Archaeologica oraz kilkukrotnie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie wykopaliskowe zebrał na licznych wykopaliskach w Polsce, jak również zagranicą, w tym w Słowacji, Egipcie oraz Izraelu. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół pradziejowej wytwórczości krzemieniarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Egiptu i Bliskiego Wschodu od Epipaleolitu po Wczesna Epokę Brązu. Wynikiem tych zainteresowań jest przygotowywana praca doktorska pt.: Kontakty Północnego Egiptu i Południowego Lewantu w IV tys. p.n.e. na podstawie zabytków krzemiennych. Ponadto, w skład zainteresowań wchodzi również analiza traseologiczna krzemiennych narzędzi, wykorzystująca mikroskopowe techniki obserwacji i dokumentacji zarejestrowanych śladów użytkowych. W ramach Projektu Mare Nostrum bierze udział w pracach zespołu ds. Archeometrii. 

>>> więcej